רק רציתי לבקש סליחה

פעילות בנושא סליחה, בקשת סליחה ויכולת לסלוח

כיתות ז - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. הפער בין קלות הפגיעה לקושי לבקש סליחה.
  2. מתי נגיע לידי חשבון נפש והכרה בעבירה?
  3. מדוע קשה כל כך לבקש סליחה ומה תפקידו של הסולח?

מהלך הפעילות

1. נראה לתלמידים את הסרטון "על סף הסליחה":

2. נבקש מהתלמידים לענות על קובץ השאלות לצפייה בסרטון – גרסת וורדגרסה מקוונת.

3. בעקבות דף השאלות נחלק לתלמידים את דף העבודה "סיפור רבי ירמיה ורבי אבא".

4. נקרא את המקור עם התלמידים ונדון עליו.

שאלות לדיון:

  1. כאשר קוראים את הסיפור אנו לא יודעים מהו הדבר שהיה בין רבי אבא לרבי ירמיה. מדוע לדעתכם נמנע המספר מלספר על הדבר?
  2. אחרי שהמים ניתזים על ראשו, מצטט רבי ירמיה את הפסוק "מאשפות ירים אביון". מה לדעתכם כוונתו בפסוק הזה (מהי האשפה? מי הוא האביון? ומה עתיד לקרות לו מעתה?)
  3. לאור תגובתו של רבי אבא שיצא לפניו כדי לפייסו, האם צדק רבי ירמיה כשציטט את הפסוק הזה?
  4. שתי הדמויות בסיפור עושות מעשה שיש בו סליחה. הוכיחו טענה זו.