מסילת ישרים

ספר המוסר "רב ההשפעה והנפוץ ביותר" ביהדות, שכתב ר' משה חיים לוצאטו (המאה ה-18). הספר מפרט את המידות המוסריות הראויות, את הדרכים להשגתן ואת המכשולים הצפויים.

< 1 דקות

מבוא

"מסילת ישרים" הוא ספר מוסר שנכתב בעברית בידי רמח"ל – ר' משה חיים לוצאטו, ונדפס לראשונה בשנת ת"ק – 1740 באמסטרדם שבהולנד. הספר נועד לסייע לאדם לעלות ולהתעלות בהתנהגותו המוסרית, והוא מבוסס על מקור מן התלמוד הבבלי המפרט את המידות, המעלות, המובילות את האדם לעלייה הדרגתית בהתנהגות מוסרית ויראת ה' "על פי היושר והמוסר"1 – עד לדרגה של התעלות רוחנית וקדושה.2

"מסילת ישרים" בנוי בצורה שיטתית ומקיפה: הספר מציג תשע מידות (מעלות) מוסריות, וכל אחת מן המידות כוללת הגדרה והסבר, הנחיות להשגתה – ואזהרות מפני המכשולים הצפויים.
מסילת ישרים נחשב לספר המוסר "רב ההשפעה והנפוץ ביותר בתולדות ספרות ישראל"3 והוא נדפס עד היום ב-150 מהדורות (בערך) ואף נתרגם לכמה שפות, ובהן אנגלית, צרפתית, גרמנית ויידיש.4

מעט יוצרים: מסילת ישרים, הקדמה ‏

מתוך: משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים, הקדמה ‏
‏"אמר המחבר: ‏
החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, ‏
אלא להזכירם אתהידוע להם כבר ומפורסם אצלם… ‏‎
כי לא תמצא ברוב דברי אלאדברים שרוב בני האדם יודעים אותם
‏…אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכו -‏
כךההעלם (ההתעלמות)מהם מצוי מאוד, והשכחה רבה. ‏
על כן אין התועלת הנלקח מזה הספר יוצא מן הקריאה בופעם אחת, ‏
כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו ‏
שלא היו בו לפניקריאתו – אלא מעט. ‏
אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה, ‏
כי ייזכרו לו הדברים האלההנשכחים מבני האדם בטבע ‏
וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. ‏‎
‏……………………………….‏
ואף על פי שכברקבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, ‏
אם לא יעסוק בהם-‏
יראה פרטיו ולאיכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם. ‏
כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרתהלב ‏
דברים מוטבעים באדם…‏
אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם…‏
אם כן אפוא איך לאיצטרך [האדם] להוציא זמן על העיון הזה ‏
לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? ‏
מאיןתבוא החכמה הזאת בלב האדם, אם לא יבקשה?‏
‏………………………………………‏
איך תיטהר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומים ‏
שמטיל בה הטבע הגופני? ‏
והמידות כולםהצריכות כל כך תיקון והישרה-‏
מן יישרם ומי יתקנם, ‏
אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדקבדבר דקדוק גדול? "‏

מטרת הספר

בהקדמה ל"מסילת ישרים" מציג המחבר, ר' משה חיים לוצאטו, את מטרתו בכתיבת הספר: להזכיר את המוסר שנשכח לטובת הפלפול הלמדני "כי רוב אנשי השכל המהיר והפקחים החריפים" עוסקים "בדַקוּת החכמות ועומק העיונים", ויש בהם "שיטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע", "בפלפולי ההלכות" או במדרשים או בפסקי הדינים, ורק מעטים יעסקו בענייני חסידות ומוסר.
רמח"ל מצהיר בפתיחת הדברים כי מטרת ספרו אינה "ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו" – אלא "להזכירם את הידוע להם" כדי שכל אחד "ישים אל לבו [את] חובתו אשר הוא מתעלם ממנה". וחובה זו נוגעת לדרכי ההתנהגות המוסרית ולהליכה בדרכי ה' "על פי היושר והמוסר". וכל זאת כדי להשיג את "תכלית ההטבה האמיתית" – תכלית תיקונו של האדם, שתוצאותיה – "חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות".
כדי להבהיר את מטרת ספרו הציג רמח"ל בהקדמה לספרו סדרה של שאלות רטוריות, כגון: "אם לא נסתכלנו ולא עיינו מה היא היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נימלט מן ההבל העולמי המשכיח אותה מלבנו? הלוא תִישָׁכַח ותלך אף על פי שידענו חובתה!" ועוד: "איך תיטהר מחשבתנו, אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? והמידות כולם (=כולן), הצריכות כל כך תיקון… מי יישרם ומי יתקנם, אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר…?"
ועוד מוסיף רמח"ל ומדגיש כי "אין התועלת… מזה הספר יוצא (=יוצאת) מן הקריאה בו פעם אחת", וכי מטרת הספר אינה החידוש שבו אלא "החזרה עליו וההתמדה" כדי שהקורא יזכור את "הדברים האלה הנשכחים מבני האדם" וישים לב לחובה "אשר הוא מתעלם ממנה" ואשר נוגעת להתנהגותו המוסרית והרוחנית ולשלמות עבודת ה'.

מבנה הספר

הספר "מסילת ישרים"5 נפתח בהקדמה, ובה, כאמור, מציג המחבר את מטרתו בכתיבת הספר. בספר – כ"ו (26) פרקים, והאחרון שבהם עוסק "בביאור מידת הקדושה ודרך קנייתה". הספר מסתיים בתודת המחבר לאֵל, "אשר עד הנה עזרוני רחמיו להוציא לאור ספרי זה" וכן לאותם שסייעו בידו בכתיבת הספר ובהוצאתו לאור.

הפרק הראשון בספר עוסק בביאור "כלל חובת האדם בעולמו", ובו מפרט רמח"ל את חובותיו של האדם בעולם – להתרחק מן "התאוות החומריות" ולהתקרב אל הטוב האמיתי – אל ה'. "ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו… הוא מתעלה, והעולם מתעלה עמו."
מן הפרק השני ואילך מציג "מסילת ישרים" מבנה שיטתי ומסודר למופת, הכולל פירוט של המעלות (המידות) המוסריות, מפרט את הדרכים להשגתה של כל מעלה לצד אזהרות לקורא על המכשולים הצפויים בדרך להשגתה. לדוגמה: מידת הענווה, היפוכה של הגאווה, שעיקרה – "היות האדם בלתי מחשיב עצמו". וכדי להשיג מידה זו – על האדם להיות קודם כול "ענו במחשבתו", ויבין ש"אין התהילה והכבוד ראויים לו" וכי "אין מקום לגאווה והתנשאות". ומתוך כך יהיה מוכן לספוג עלבונות ויברח מן הכבוד – אך יחלוק כבוד לכל אדם. ומי שרכש את מידת הענווה – מסיר מדרכו מכשולים רבים "לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה… אשרי מי שזוכה למידה זו."

פירוט המידות במסילת ישרים

"מסילת ישרים" מציג תשע מידות, תשע מעלות, המדריכות את האדם בהתנהגותו המוסרית והדתית ומובילות אותו באופן הדרגתי עד לדרגה העליונה ביותר – דרגת קדושה. מידות אלו מבוססות על מקור תלמודי6 ומוצגות לפי סדרן – מן הקל אל הכבד, ואלו הן:
הזהירות – "שיהיה האדם נזהר…. מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנות האבדון חס וחלילה."7 הזריזות – שבאה לאחר הזהירות "כי הזהירות סובב על הלא תעשה – והזריזות על הָעֲשֵׂה (עשה טוב)". והכוונה לזריזות בקיום מצוות, כדי להינצל "ממוקשי היצר הרע ולהימלט מן הרע".8
הנְקִיוּת – "היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא."9
הפרישות – להתרחק מכל דבר שעלול לגרום רעה, גם אם הדבר עצמו אינו "רע ממש" ואינו גורם רעה מיידית (לדוגמה: אכילה ושתייה).10
הטהרה – שהיא "תיקון הלב והמחשבות", כדי שמעשיו של האדם לא יודרכו על ידי היצר והתאווה אלא על ידי "החכמה והיראה", והאדם "לא ייקח מן העולם אלא [את] ההכרחי".11
ובדומה לכך מבאר רמח"ל את שאר המעלות – החסידות, הענווה, יראת החטא והקדושה – שהיא הדרגה העליונה שבה "האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי ומתדבק תמיד בכל עת… באלוהיו".12

העשרה - קישורים

רמח"ל, ספר מסילת ישרים, מהדורה מקוונת – באתר ספריא

חיים נחמן ביאליק – ר' משה חיים לוצאטו – באתר פרויקט בן יהודה

חיים נחמן ביאליק, הבחור מפאדובה (רמח"ל) – באתר פרויקט בן יהודה

מבחר מאמרים על רמח"ל – באתר דעת