ביקור חולים

מצוות ביקור חולים שייכת לתחום של צדקה וגמילות חסדים, והיא נזכרת לראשונה בתלמוד הבבלי כאחת משש מצוות, שאדם נהנה מפירותיהן בעולם הזה, והשָׂכָר שמור לו לעולם הבא.

< 1 דקות

המושג "ביקור חולים" הוא בלשון חז"ל ונזכר לראשונה בתלמוד הבבלי כאחת משש מצוות, שאדם נהנה מעשייתן (מפירותיהן) בעולם הזה – והשָׂכָר שמור לו לעולם הבא.1 מצוות ביקור חולים שייכת לתחום של צדקה וגמילות חסדים, ונמנית עם המצוות שאין להן שיעור – היינו: שאין לגביהן הגדרה של כמות, ואין קביעה של מכסה מזערית או מרבית בכל הקשור לנדיבותו של הפרט כלפי הזולת הנזקק. לפיכך חובה על כל אחד – גם על גדולים ומכובדים – לבקר חולים, "אפילו מאה פעמים ביום". לפי חז"ל, מצוות ביקור חולים מקילה על צערו של החולה: "כל המבקר חולה – נוטל אחד משישים (=1/60) בצערו (=מסבלו)."2 רבי עקיבא אמר כי "כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים (=רוצח)", וקביעה דומה אך חיובית גורסת, ש"כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה".3
מצוות ביקור חולים אינה נזכרת בתורה, אך חז"ל מצאו לה רמזים בתורה, כגון מדרשי אגדה המוצאים לה ביסוס בסיפור על אברהם והמלאכים: על הפסוק הפותח את הסיפור – "וַיֵּרָא אֵלָיו ה'" (בראשית יח 1) – נאמר במדרש4 כי ה' בא לבקר את אברהם שהיה חולה לאחר ברית המילה. ולפי מדרש אחר, אחד משלושת המלאכים שבאו אל אברהם היה רפאל, "שבא לְרַפְּאוֹת את אברהם".5 ורמב"ם, שהיה גם רופא, הדגיש את חשיבות המצווה בהקלה על סבלו של החולה ועל תחושת בדידותו, במטרה לעודד את רוחו, ובכך לסייע להחלמתו הגופנית. הוא פסק כי "ביקור חולים – מצווה על הכול, אפילו גדול מבקר את הקטן, ומבקרין הרבה פעמים ביום, וכל המוסיף – משובח". ועם זאת, מתוך התחשבות בחולה, הוסיף הסתייגות: "ובלבד שלא יטריח [את החולה]."6 ובספר חסידים מודגש ההיבט החברתי של מצוות ביקור חולים: "עני חולה ועשיר חולה – ורבים הולכים לעשיר לכבדו ; תלך אתה אצל העני, אפילו אם העשיר תלמיד חכם, כיוון שרבים מצויין (=מצוייים) אצלו, ואצל העני – אין הולך אדם."7 ובספר הפסיקה שולחן ערוך נקבע כי יש לבקר גם חולים נוכרים – "מפני דרכי שלום".8
במהלך הדורות קבעו פוסקים כללים מוגדרים יותר בתחום ביקור חולים, לדוגמה: הגדירו מיהו חולה הנזקק לעזרה ולביקור חולים, ואם חובת ביקור חולים חלה גם על חולה נפש, ומה הדין במקרה של חולה במחלה מידבקת ועוד.9 ההלכה גם הדגישה את הצורך לדאוג לכלל ענייניו של החולה – לטפל בחובות שאינו יכול לפרוע בגין מחלתו, לתמוך בבני משפחתו, לטפל ברכושו ועוד. ויש כמובן תפילות מיוחדות רבות שנתחברו לרפואתם של חולים.10