38 תוצאות

סידור תוצאות לפי

מונח על הבוקר - ערכים ומונחים

רוצים לדעת עוד משהו שלא ידעתם על תרבות היהודית ישראלית? קחו 3-4 דקות ולימדו משהו חדש.

גיור

התהליך שבו אדם שאינו יהודי מצטרף לעם היהודי מדעתו ומרצונו, ומקבל על עצמו את הדת היהודית. הגיור אינו נזכר בתורה אלא בהלכה. אופן הצטרפותה של רות המואבייה לעם ישראל ("עמך - עמי, ואלוהיך - אלוהי") הוא הדגם לעקרונות של תהליך הגיור.

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

ב-10 לדצמבר 1948, חתמה העצרת הכללית של האו"ם על "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", הכרזה שנוסחה בעקבות זוועות מלחמת העולם השנייה והשואה. מטרתה של ההכרזה לנסח את עקרונות היסוד שעליהם חייבת להיות מושתתת חברה אנושית, והיא מציגה את זכויות האדם הטבעיות שיש לכל אדם מעצם היותו אדם, אשר כל מדינה חייבת לכבדן.

מצוות כפרת עוונות - חובות שבין אדם לאלוהיו

שלוש הדתות קבעו דרכים המאפשרות לאדם לשוב לדרך הישר לאחר ביצוע עבירות. לתהליך התשובה כמה שלבים: הודאה בחטאים ופירוטם, הבעת חרטה והבטחה שלא לחטוא עוד, וביצוע מעשים המכפרים על החטא.

כבוד האדם במקרא

המאמר דן בתפיסה המקראית לסוגיית "כבוד האדם". מקור כבודו של האדם במקרא הוא המעמד המיוחד שניתן לו על ידי האל. מעמד זה מתבטא בבריאת האדם ב"צלם אלוהים" ובעובדה שיש דיאלוג בין האדם ובין האל. מעיקרון זה נגזרים ערכים נוספים ויש לו השלכות מעשיות על החוק המקראי.

במה האמינו אבותינו?

לפי הגישה המסורתית אמונת האבות הייתה מונותאיסטית (אמונה באל אחד) מאמר זה מציג את הטענה כי אמונת האבות לא הייתה אמונת ייחוד (מונותאיזם) וכי אפילו מהמקרא ניתן להסיק זאת. תיאור האבות כמונותאיסטים הוא השלכה של תפיסה דתית מאוחרת על סיפורי ראשית האומה.

חסידי אומות העולם

מושג שקיבל בימינו משמעות מיוחדת בעקבות השואה: לא יהודים, בעיקר נוצרים, שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים ללא תמורה. המושג המקורי הוא חידוש של רמב"ם, שהגדיר את מעמדם של נוכרים המקיימים את שבע מצוות בני נח.

רחמים

אחת מי"ג המידות של האֵל בתורה, המתארת את יחסו לכלל הנבראים. ביהדות – מידות האל הן דגם להתנהגות האדם, ומכאן הדרישה מן האדם לגלות רחמים כלפי כל הנבראים, ובהם בעלי חיים.

רָשׁוּיוֹת

הגדרות במרחב הפרטי והציבורי שבאות לידי שימוש בתחומים רבים במסורת היהודית.

קידוש השם

מסירותו של היהודי לעיקרי אמונתו ונכונותו למות כדי לקדש את שם ה', שראשיתם בעת העתיקה. בימינו חל המושג על כל היהודים שנהרגו בגלל השתייכותם לעם היהודי, ובהם הנרצחים בשואה.

צלם אלוהים

ביטוי המדגיש את הקרבה המהותית שבין האדם לאלוהים, קובע את מעמדו של האדם באשר הוא אדם, בכל הזמנים ובכל הנסיבות ומגדיר את הערך המוחלט של כל האדם.

קְדוּשָׁה

מהות שמשמעה הפרדה לטובת משהו נעלה. נמצא גם בשפה הדתית וגם מושאל בשפה החילונית.

עבודת אלוהים – לשמה ושלא לשמה

הפועל "לעבוד" במשמעות של עבודת אלוהים נזכר כבר בתורה כניגוד לעבודת אלילים. עבודה לִשְׁמָהּ – מושג מלשון חז"ל המתכוון לעבודת אלוהים בדרגה גבוהה, מתוך אמונה צרופה וללא ציפייה לתגמול או לשכר.

ניסיון הצדיק במקרא - "ה' צדיק יבחן"

קורותיו של עם ישראל במדבר לצד סיפוריהן של דמויות מקראית, ובהם אברהם אבינו ואיוב, כוללים ניסיונות קשים ומעלים את השאלה, מדוע האל היודע-כול מעמיד את האדם – ובמיוחד את הצדיק – בניסיון.

קידוש שם שמים וחילול השם - בחיי היום יום

אורח החיים היהודי הראוי מבוסס על קידוש שם ה' באופן שגרתי, בחיי היום יום : התנהגות נאותה כלפי הזולת והחברה כאמצעי להאדרת האמונה היהודית. היפוכו - חילול השם: ביזוי שם ה' בגלל מעשים לא ראויים של מאמיניו, הגורמים לזילות באמונה היהודית.

המוסר בהלכה - בתפיסת חז"ל ורמב"ם

המוסר בהלכה היהודית כולל ציוויים ואיסורים ביחסים שבין אדם לחברו, נועד להיטיב גם עם היחיד וגם עם החברה, ונוגע אף ליחסים שבין יהודים לנוכרים.

אמונה

במקרא ובמקורות חז"ל המילה "אמונה" מציינת את ביטחון האדם באופן הנהגתו של האל. לפי רמב"ם, אמונה במציאות האל היא המצווה הראשונה וגם העיקרון הראשון בי"ג עיקרי היהדות.

עבודה במקרא - ובמקורות חז"ל ורמב"ם

העבודה במסורת היהודית – החל בסיפור גן עדן – היא זכות וחובה גם יחד. גם בתנ"ך וגם במקורות חז"ל ורמב"ם יש פסוקים המשבחים את העבודה והעובד ומדגישים את חשיבות העבודה ואת השילוב הרצוי בין עמל כפיים ללימוד תורה.

בחירה חופשית

עיקרון יסוד ביהדות המופיע כבר בתורה, ולפיה האדם חופשי לבחור את דרכו – לטוב או לרע – ונושא באחריות לתוצאות מעשיו. הבחירה החופשית מאפשרת לאדם להשתנות, להשתפר ולחזור בתשובה.

טומאה וטהרה

שני מושגים הופכיים העוסקים במהויות שונות של האדם והכלים.

טבילה

פעולה של כניסה למאגר מים לטובת היטהרות

תשובה (חזרה בתשובה)

תהליך שמראשית המסורת היהודית נמצא כחלק משינוי התנהגותו של האדם לעשיה יותר צמודה למקורות בהיבט הנפשי והמעשי.

שבע מצוות בני נח

7 מצוות והלכות שלפי המסורת מצווים בהם כל בני האדם.

שלוש עשרה (י"ג) מידות

כינוי למידות הרחמים של האל, שנתגלו למשה בהר סיני והיו לחלק מן הסליחות הנאמרות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה (בחודש תשרי).

שלום

ערך בסיסי בתרבות היהודית שמטרתו מניעת סיכסוך.

חזונות אחרית הימים

נבואות שראשיתן מלחמות וסופן גאולה, הנוגעות לכל העמים - לא רק לעם ישראל. הן יתממשו באחרית הימים (ימות המשיח), לאחר שעיוותי הדין, הָרֶשַׁע והיהירות יעברו מן העולם.

"אני מאמין"

"אני מאמין באמונה שלמה" - כך נפתח כל אחד משלושה עשר עיקרי האמונה היהודית, שמקורם בעיקרי האמונה של רמב"ם. אחד מהם – האמונה בביאת המשיח – היה בתקופת השואה להמנונם של מיליוני יהודים, קורבנות הנאצים.

לוחות הברית

2 הלוחות של על פי המקרא נכתבו בהם עשרת הדיברות.

משיח

המלך המושיע שיבוא באחרית הימים ויגאל את עם ישראל. נזכר בספרות הבתר-מקראית, ובעיקר בספרות חז"ל. ביאת המשיח לעתיד לבוא היא אחד מעיקרי האמונה שקבע רמב"ם.

קיבוץ גלויות

הכמיהה לשיבה לארץ ולקיבוץ הגלויות היו לחלק בלתי נפרד מן התפילות היומיות, ובימינו - לאחת מאבני היסוד של מגילת העצמאות.

התגלות

הופעתו של האל במקרא לפני בני אדם באופנים שונים. מאחר שהאל נמצא מחוץ לטבע, הוא נותר נסתר גם בשעת ההתגלות, שהיא תמיד ביוזמת האל ונועדה לגלות את רצונו לאדם. לפי חז"ל, הסתיימה ההתגלות בתקופה הבתר-נבואית, לאחר מותם של הנביאים האחרונים.

השגחה

המילה "השגחה" אינה מופיעה במקרא, אך התנ"ך בכללו הוא עדות להשגחה אלוהית על היקום - הבאה לידי ביטוי בחוקי הטבע שברא - לצד השגחה על כל ברואיו, החי והאדם. במסורת היהודית, ובכלל זה בתפיסת התחייה הלאומית, קיים רעיון ההשגחה העליונה הפרטיקולרי על עם ישראל.

נבואה

גילוי רצון אלוהים לאנשים שבהם בחר ועליהם השרה את רוחו. אבי הנביאים היה משה רבנו, שלא קם כמוהו בישראל. הנבואה בישראל התקיימה דורות רבים, עד לתחילת ימי הבית השני. אך נראה שגם בימינו יש המבקשים את הנבואה כתיקון ליחיד ולחברה.

עליות לארץ ישראל

מאז ימי אברהם, העברי הראשון, הייתה ארץ ישראל יעד לעלייה, ובאלפיים שנות הגלות – מחוז כיסופים לעם היהודי. השאיפה לארץ ישראל הביאה לעליות של יחידים וקבוצות, ועם התעוררות התחייה הלאומית והציונות הגיעו לארץ גלי עליות מרחבי התפוצות.

פיקוח נפש

החובה לטפל באדם כדי להציל אותו מסכנה או ממוות, גם תוך כדי חילול השבת. העיקרון חל גם על הקהילה או העם במצבי חירום.

פרה אדומה

אחת ממצות התורה שמסייעת להטהר מטומאה

דרך ארץ

צירוף מלשון חז"ל שמשמעותו הרווחת – התנהגות ראויה בין אדם לחברו, תוך הדגשת הקשר בין דרך ארץ לתורה. הלכות דרך ארץ עוסקות בכבוד הזולת ומחייבות את האדם בכל מעגלי חייו, ובאופן מוקפד ומיוחד - תלמידי חכמים, האמורים לשמש דוגמה.

גֵר - וגֵר צדק

במקרא לא היה למושג "גֵר" תוכן דתי. גר היה מי שעזב את ארץ מולדתו ועבר לגור בארץ אחרת. התורה מקפידה במיוחד על היחס לגר - "כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם". גֵר צדק הוא מושג מלשון חז"ל המתכוון למי שאינו יהודי (או יהודייה) והחליט להצטרף לעם ישראל.